Úradné preklady

ÚRADNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

Úradné preklady vyhotovujeme na základe pridelenia úradnej pečiatky Ministerstvom spravodlivosti SR, z/do viac ako 20 jazykov. Naši úradní prekladatelia sú všetci zapísaní a vedení v zozname úradných prekladateľov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR.

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Nemecký jazyk, anglický jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, ukrajinský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, rumunský jazyk, chorvátsky jazyk, srbský jazyk, bulharský jazyk, nórsky jazyk, dánsky jazyk, švédsky jazyk, lotyšský jazyk, litovský jazyk, estónsky jazyk.

PREKLADY DOKÁŽEME VYHOTOVIŤ EXPRESNE A DODAŤ KDEKOĽVEK

Úradní prekladatelia sú oprávnený vyhotoviť úradné preklady pri styku so štátnou správou (t.j. preklady overené úradným znalcom). Zvyknú byť označované aj ako súdne preklady, preklady s overením, preklady s pečiatkou alebo aj nesprávne označované ako preklady s notárskym overením.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU ONLINE

Získať cenovú ponuku e-mailom: info@online-preklady.sk

Informujte sa o cene a termíne dodania telefonicky: +421 907 308 377, +421 907 366 379

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky úradného znalca/prekladateľa, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a tým zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca/prekladateľa), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

NAJČASTEJŠIE OBJEDNÁVANÉ ÚRADNÉ PREKLADY:

Výpis z registra trestov

Výpis z obchodného registra

Rodný list

Sobášny list

Diplom

Certifikát

Vysvedčenie

Pracovná a obchodná zmluva

Dodatok k vysvedčeniu

Súdne rozhodnutie

Splnomocnenie

Bankový výpis

Potvrdenie o škodovom priebehu

a mnoho iných.

 

Kliknite na tento odkaz a pozrite si naše REFERENCIE a HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV.