ÚRADNÝ PREKLAD

ÚRADNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY, TIEŽ EXPRESNE

Naše združenie prekladateľov vyhotovuje tieto preklady na základe pridelenia úradnej pečiatky Ministerstvom spravodlivosti SR pre tú jazykovú kombináciu, ktorú potrebujete. Naši úradný prekladatelia sú všetci zapísaný a vedený v zozname znalcov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR.

PREKLADY DOKÁŽEME VYHOTOVIŤ EXPRESNE A DODAŤ KDEKOĽVEK

Prekladatelia sú oprávnený vyhotovovať preklady pri styku so štátnou správou (t.j. preklady overené úradným znalcom). Zvyknú byť označované aj ako súdne preklady, preklady s overením, preklady s pečiatkou alebo aj nesprávne označované ako preklady s notárskym overením.

MÁM ZÁUJEM O ÚRADNÝ PREKLAD

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

NAJČASTEJŠIE OBJEDNÁVANÉ TYPY ÚRADNÝCH PREKLADOV:

Výpis z registra trestov

Rodný list

Sobášny list

Diplom

Certifikát

Vysvedčenie

Pracovná a obchodná zmluva

Dodatok k vysvedčeniu

Súdne rozhodnutie

Splnomocnenie

Bankový výpis

Potvrdenie o škodovom priebehu

a mnoho iných.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU