ÚRADNÝ PREKLAD

ÚRADNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY, TIEŽ EXPRESNE

Úradné preklady vyhotovujeme na základe pridelenia úradnej pečiatky Ministerstvom spravodlivosti SR. Naši úradný prekladatelia sú všetci zapísaný a vedený v zozname úradných prekladateľov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR.

PREKLADY DOKÁŽEME VYHOTOVIŤ EXPRESNE A DODAŤ KDEKOĽVEK

Úradný prekladatelia sú oprávnený vyhotoviť úradné preklady pri styku so štátnou správou (t.j. preklady overené úradným znalcom). Zvyknú byť označované aj ako súdne preklady, preklady s overením, preklady s pečiatkou alebo aj nesprávne označované ako preklady s notárskym overením.

MÁM ZÁUJEM O ÚRADNÝ PREKLAD

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

NAJČASTEJŠIE OBJEDNÁVANÉ TYPY ÚRADNÝCH PREKLADOV:

Výpis z registra trestov

Rodný list

Sobášny list

Diplom

Certifikát

Vysvedčenie

Pracovná a obchodná zmluva

Dodatok k vysvedčeniu

Súdne rozhodnutie

Splnomocnenie

Bankový výpis

Potvrdenie o škodovom priebehu

a mnoho iných.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU